Open schoolklimaat

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Op De Reflector werken we iedere dag aan een open en betrokken schoolklimaat, waarin elk kind gezien wordt. Daarvoor gebruiken we Positive Behavior Support (PBS), een programma dat op veel scholen gebruikt wordt om te werken aan een fijne sfeer en ruimte voor elke leerling om zich goed te ontwikkelen.

PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen. Onderzoek toont aan dat PBS een positief effect heeft op het schoolklimaat:

  • Er zijn minder gedragsincidenten
  • Er is meer rust op school
  • De effectieve lestijd neemt toe, waardoor leerprestaties verbeteren
  • Leerkrachten ervaren meer plezier in hun werk.

In het kader van PBS zijn er op De Reflector drie kernwaarden vastgesteld. De waarden geven aan welke zaken wij op school belangrijk vinden voor de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de wijze waarop wij op school met elkaar en met de omgeving omgaan.

De drie kernwaarden zijn:

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Vanuit deze kernwaarden geven we ons onderwijs vorm. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorg dragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken, maar ook sociale veiligheid.

Wij streven naar een schoolomgeving waarin respect voor jezelf, de naaste en je omgeving centraal staat.

En een klimaat waarin pesten niet wordt getolereerd, waar kinderen zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Binnen de school heeft iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

In de lokalen, aula en de gangen hangen posters met de afspraken in school, waar we in de lessen en de dagelijkse gang van zaken regelmatig naar verwijzen.