MR

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

De MR bestaat uit enkele ouders en leerkrachten. 

Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via zo’n raad kunt u als ouder of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over fusieplannen. 

Rechten medezeggenschapsraad: 

Informatierecht:

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht  

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.  

Instemmingsrecht  

Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school. 

In het primair onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. In het voortgezet onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders, personeel. 

Wat kunt u van de MR verwachten: 

  • Luisteren, open communicatie, uitdagen, inspireren, samenwerken 
  • kritische houding richting schoolorganisatie en richting ouders 
  • regelmatige informatie voorziening 
  • Actieve opstelling 
  • Schriftelijke beantwoording van vragen

Wat wij van u verwachten: 

  • Informatie, zowel positief als minder positief 
  • Positief meedenken 
  • U kunt ons schriftelijk vragen stellen